تغییر قوانین مالیات خودرو در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر قوانین مالیات خودرو در بریتانیا

مشکل آلودگی هوا در شهرها روز به روز جدی تر می شود و بخش بزرگی از این آلودگی را خودروها ایجاد می کنند. اما از دیروز، برای مبارزه با آلودگی هوا، قوانین مالیات خودرو در بریتانیا تغییر کرد. بر اساس قوانین جدید تنها مالکان خودروهای تمام برقی از پرداخت مالیات معاف شده اند. مجید افشار گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط