مصاحبه با وکیل پناهجوی ایرانی قربانی خشونت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با وکیل پناهجوی ایرانی قربانی خشونت در لندن

  • 3 آوریل 2017 - 14 فروردین 1396

پلیس بریتانیا پنج نفر را در ارتباط با حمله به رکر احمد، پناهجوی کرد ایرانی، متهم کرده. جمجمه پناهجوی ۱۷ ساله که در ایستگاهی در جنوب لندن، منتظر اتوبوس بود، شکسته است و او حالا در بیمارستان تحت مراقبتهای ویژه است