تیغ ترامپ زیر گلوی نهادهای سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیغ ترامپ زیر گلوی نهادهای سازمان ملل

وزارت خارجه آمریکا گفته است که کمک به صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع می کند. قطع این کمک به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، صورت می گیرد. صندوق جمعیت سازمان ملل در ۱۵۰ کشور به کمک رسانی در حوزه تنظیم خانواده و بهداشت نوزادان و مادران مشغول است. این صندوق تصمیم دولت آمریکا و دلیلی که برای این تصمیم اعلام کرده را اشتباه خوانده. محمد امینی گزارش می دهد.