تیغ ترامپ زیر گلوی نهادهای سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیغ ترامپ زیر گلوی نهادهای سازمان ملل

  • 4 آوریل 2017 - 15 فروردین 1396

وزارت خارجه آمریکا گفته است که کمک به صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع می کند. قطع این کمک به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، صورت می گیرد. صندوق جمعیت سازمان ملل در ۱۵۰ کشور به کمک رسانی در حوزه تنظیم خانواده و بهداشت نوزادان و مادران مشغول است. این صندوق تصمیم دولت آمریکا و دلیلی که برای این تصمیم اعلام کرده را اشتباه خوانده. محمد امینی گزارش می دهد.