راه‌اندازی یک تلویزیون جدید در کوبا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت کوبا یک شبکه تلویزیونی جدید راه‌اندازی می کند.

شیوه استفاده کوبایی‌ها از رسانه‌ها و اخبار دارد به سرعت تغییر می‌کند. دولت با راه‌اندازی یک تلویزیون جدید می‌خواهد مخاطبان را که در قرن بیست و یکم از رسانه‌های دولتی گریزانند دوباره جذب کند. گزارش ویل گرانت را ببینیم که از هاوانا فرستاده.

موضوعات مرتبط