اعتراضات به آگهی تجاری جدید پپسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات به آگهی تجاری جدید شرکت نوشابه‌سازی پپسی

شرکت نوشابه‌سازی پپسی زیر فشار منتقدان به محتوای تبلیغ تازه‌اش، تصمیم گرفته آن را پخش نکند و پوزش خواسته است. آنها می‌گویند این تبلیغ اعتراضهای مرتبط با حقوق سیاهان را دستکم می‌گیرد و حتی آن را به سُخره میگیرد. پپسی می‌گوید هدفش پیام صلح و اتحاد بوده. گزارش Elaine Dunkley را ببینیم.