رکوردشکنی بالونها بر فراز کانال مانش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رکوردشکنی بالون‌ها بر فراز کانال مانش

بیش از هشتاد بالون از انگلستان به هوا برخاستند و در فرانسه فرود آمدند. پرواز همزمان این تعداد بالون از فراز دریای مانش بی سابقه است. فیونا لَمدین، خبرنگار بی بی سی، با آنها همسفر شد.