چه کسانی به زندگی پس از مرگ باور دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه کسانی به زندگی پس از مرگ باور دارند؟

یک هفته تا عید پاک مسیحیان باقی مانده. روزی که به اعتقاد آنها عیسی مسیح دوباره زنده می شود. اما تحقیقی که به سفارش بی بی سی انجام شده، نشان می دهد که اعتقاد به زندگی بعد از مرگ فقط مختص افراد مذهبی و دیندار نیست. این تحقیق می گوید یک پنجم از کسانی هم که به خدا اعتقاد ندارند، زندگی پس از مرگ را باوردارند. مارتین بشیر گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط