وعده های امنیتی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه چقدر عملی است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده های امنیتی نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه چقدر عملی است؟

در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از موضوعات مورد بحث ، برقراری امنیت است. کشوری که در سال‌های اخیر هدف مرگبارترین حملات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در اروپا بوده. اما چرا فرانسه از برقراری امنیت ناتوان است و آیا آنچه نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهند مشکل را حل می کند؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهددر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکی از موضوعات مورد بحث ، برقراری امنیت است. کشوری که در سال‌های اخیر هدف مرگبارترین حملات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در اروپا بوده. اما چرا فرانسه از برقراری امنیت ناتوان است و آیا آنچه نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد می‌دهند مشکل را حل می کند؟ آیدین صالحی از پاریس گزارش می‌دهد