افشای هویت مهاجم حمله شانزه لیزه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افشای هویت مهاجم حمله شانزه لیزه

مقام های امنیتی فرانسه، مظنونی را که دیروز یک پلیس را با شلیک گلوله در خیابان شانزه لیزه پاریس کشت معرفی کرده اند. کریم شرفی، ۳۹ ساله که گویا هوادار گروه داعش بوده است. این اتفاق بر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سایه انداخته، آنهم در آخرین روزی که نامزدها اجازه فعالیت‌های تبلیغاتی دارند. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.