نگرانی فعالان مدنی از تصویب قانون یخشش متجاوز به عنف در صورت ازدواج با قربانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لغو قانون بخشش متجاوزان به عنف در اردن

دولت اردن یک قانون جنجالی را لغو کرده که براساسش متجاوزان به عنف اگر با قربانی ازدواج می کردند از مجازات معاف می شدند. این قانون آن گونه که نگین شیرآقایی گزارش می دهد منحصر به اردن نیست و فعالان مدنی در گوشه و کنار جهان برای لغو آن و قوانین مشابه در تلاشند.