آیا دونالد ترامپ، به وعده خروج از پیمان پاریس، عمل خواهد کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا دونالد ترامپ، به وعده خروج از پیمان پاریس، عمل خواهد کرد؟

امروز در شهر بن آلمان کنفرانس کارشناسی تغییرات اقلیمی سازمان ملل شروع شده. نشستی که مقدمه ایست بر کنفرانس سران، که هفت ماه دیگر برگزار خواهد شد و هدف آن، آماده کردن زمینه اجرای توافق مهم اقلیمی پاریس است. شرکت کننده ها اما نگران موضع آمریکا هستند. نگران از این که دونالد ترامپ آن طور که در مبارزات انتخاباتیش گفت به این توافق نامه پایبند نماند و با خروجش توافق پاریس را تضعیف کند. شهریار صیامی گزارش می دهد.