دل زدن به دریای پر خطر در جستجوی زندگی بهتر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دل زدن به دریای پر خطر در جستجوی زندگی بهتر

بیش از هفت هزار مهاجر ظرف چند روز گذشته از آبهای مدیترانه نجات پیدا کردند. مسولان ایتالیایی نگرانند که حدود ۲۰۰ نفر غرق شده باشند. به نظر می رسد این افراد راه پرخطری را از لیبی در جستجو برای زندگی بهتر در اروپا انتخاب کرده بودند. امسال تعداد افرادی که وارد این راه پرخطر در مدیترانه شده اند ۵۰ درصد بیشتر بود. ریتا چاگرابارتی یک هفته با تیم نجات در دریای مدیترانه گذراند.

موضوعات مرتبط