پیرمرد صد و یک ساله چهار هزار و پانصد متر پرید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیرمرد صد و یک ساله چهار هزار و پانصد متر پرید

رکورد پیرترین چترباز دنیا شکسته شد. یک مرد صد و یک ساله بریتانیایی که از سربازان جنگ جهانی دوم است در کنار اعضای خانواده‌اش، از سه نسل، از ارتفاع چهار هزار و پانصد متری پرید. برگردان گزارش ریچارد گلپین رو ببینیم.