چوب تحریم در چرخ توسعه بندر چابهار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چوب تحریم در چرخ توسعه بندر چابهار

خبرگزاری رویترز می‌گوید هیچ شرکت بزرگ اروپایی حاضر نیست در پروژه توسعه بندر چابهار ایران مشارکت کند. توسعه این بندر را یک شرکت دولتی هندی به عهده گرفته ولی برای ساخت آن به تجهیزات اروپایی نیاز دارد. منابع مطلع به رویترز گفته‌اند، علت عدم مشارکت اروپایی‌ها، اکراه بانک‌هایشان از کار با ایران است. امیر پایور از پروژه‌ای گزارش می‌دهد که قرار بود شاهراه ترانزیتی هند به آسیای میانه باشد.