چالشهای دولت اقلیت بریتانیا؛ اعلام برنامه ها عقب افتاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های دولت اقلیت بریتانیا؛ اعلام برنامه‌ها عقب افتاد

ترزا می نخست وزیر بریتانیا در حالی اولین جلسه کابینه جدیدش را برگزار کرد که هنوز آینده دولت اقلیتش در هاله‌ای از ابهام است. او ناچار شده اعلام برنامه‌های امسال دولتش را که بطور سنتی در سخنرانی ملکه بریتانیا در پارلمان مطرح می‌شد را عقب بیندازد. همچنین، هنوز نتوانسته رضایت حزب وحدت گرای دموکراتیک ایرلند شمالی را برای حمایت به دست آورد.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.