استرالیا پذیرفته به صدها پناهجو غرامت بپردازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استرالیا پذیرفته به صدها پناهجو غرامت بپردازد

استرالیا پذیرفته به صدها پناهجوی زندانی در جزیره مانوس که بین سالهای 2012 و 2014 آنجا بودند یا هنوز هستند، غرامت بدهد. وکلا به دادگاه شکایت کرده بودند که رفتار با این پناهجویان بیرحمانه و تحقیرآمیز بوده. دولت قبول کرده حدود 53 میلیون دلار بپردازد اما گفته این تصمیم به معنای پذیرش اتهامات نیست. جزییات بیشتر از فریبا صحرایی: