پژوهشی در بریتانیا؛ نیمی از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژوهشی در بریتانیا؛ نیمی از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جامعه است

یک تحقیق جدید در بریتانیا می گوید کاهش شمار کسانی که صاحب خانه اند ؛ در جامعه نابرابری ایجاد کرده. این تحقیق می گوید حدود نیمی از ثروت کشور در اختیار ده درصد جمعیت بزرگسال است. جو لاینام گزارش می دهد:

موضوعات مرتبط