آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل؛ از هر ۱۱۳ نفر در جهان یک نفر پناهنده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل؛ از هر ۱۱۳ نفر در جهان یک نفر پناهنده است

پناهندگان از آسیب پذیرترین قشرها در جهان هستند. در جهانی که خشونت، هزاران زن و مرد و کودک را مجبور می کند که از خانه و کاشانه فرار کنند. روز جهانی پناهندگان، مجالی است برای جلب کردن توجه مردم به مشکلات آنها. با توجه به آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از هر ۱۱۳ نفر در جهان یک نفر پناهنده است. گزارش آناهیتا شمس را ببینیم.

موضوعات مرتبط