آغاز کار پارلمان جدید بریتانیا با پیام ملکه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز کار پارلمان جدید بریتانیا با پیام ملکه

ملکه بریتانیا، طبق سنت، در آغاز کار پارلمان تازه، برنامه دولت را اعلام کرد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مهمترین برنامه قانونگذاری دولت است که بر دیگر برنامه های دولت سایه انداخته. این درحالیست که دولت ترزا می در انتخابات اکثریتش را از دست داد و با یک حزب کوچک ایرلند شمالی وارد مذاکره شد تا از برنامه هایش برای تصویب در پارلمان حمایت کند. کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط