لبخند ها و اخم ها در زندگی به چه عواملی بستگی دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لبخند ها و اخم ها در زندگی به چه عواملی بستگی دارد؟

وضعیت رضایت از زندگی به درآمد و مسائل اقتصادی ربطی ندارد این را گالوپ مرکز تحقیقات و تجزیه آمار در گزارشی از احساسات مردم در دنیا منتشر کرده است. در این گزارش از مردم درباره تجربه‌های مثبت و منفی‌شان پرسیده‌اند سوالاتی از قبیل آنکه چقدر حس نگرانی و درد فیزیکی دارند و یا لبخند زنده‌اند و خوشحال‌اند.

آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط