اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ آغاز می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ آغاز می‌شود

اجرای فرمان رییس جمهوری آمریکا برای محدود کردن ورود شهروندان ایران و ۵ کشور عمدتا مسلمان، تاساعاتی دیگر آغاز میشود. براساس آن، ورود شهروندان این کشورها تا ۹۰ روز ممنوع است. البته دادگاه عالی آمریکا در مواردی استثناء قائل شده. جزییات بیشتر از بهمن کلباسی در نیویورک: