هشدار چین در مورد حاکمیتش بر هنگ‌کنگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار چین در مورد حاکمیتش بر هنگ‌کنگ

چین هشدار داده که نخواهد گذاشت حاکمیتش بر هنگ‌کنگ به چالش گرفته شود. بیست سال پیش، بریتانیا حاکمیت جزیره هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد.

امروز حامیان دمکراسی در هنگ‌کنگ راهپیمایی کردند. آنها خواستار خودمختاری بیشتر هستند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط