هواپیمایی برقی که شاید تاکسی آینده باشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواپیمایی برقی که شاید تاکسی آینده باشد

هواپیماهای الکتریکی به زودی جهان ما را دگرگون خواهند کرد. آنها از هواپیماهای کنونی آلودگی کمتری ایجاد می کنند و کم صداتر هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این هواپیماها تاکسی‌های آینده خواهند بود. بی بی سی اجازه یافته تا در یک پرواز آزمایشی منحصر به فرد شرکت کند. پروازی که برای نخستین بار در بریتانیا انجم شده. خبرنگار بی بی سی ریچارد وستکات سوار این هواپیما شده.

موضوعات مرتبط