'کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای فعلا قصد ندارند از این سلاح‌ها دست بکشند'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای فعلا قصد ندارند از این سلاح‌ها دست بکشند'

تعداد سلاح‌های هسته ای در جهان رو به کاهش است اما کشورهایی که این سلاح‌ها دارند آنها را نوسازی می کنند. این را مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم اعلام کرده. به گفته کارشناسان این مؤسسه، این روند نشان می‌دهد که کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای فعلا قصد ندارند از این سلاحها دست بکشند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط