تنش بین ترکیه و اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش بین ترکیه و اروپا

دولت هلند گفته معاون نخست وزیر ترکیه نمی‌تواند برای سخنرانی به این کشور برود. "تورول تورکَش" همراه دیگر اعضای دولت می‌خواهند در مراسم اولین سالگرد کودتای ناموفق ترکیه در هلند صحبت کنند. آلمان هم درخواست رییس جمهوری ترکیه برای سخنرانی مقابل ترک تبارها را رد کرده بود. همه اینها، نشانه‌ایی از افزایش تنش بین اتحادیه اروپا و ترکیه است. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.