تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۵
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۵

چین، در بیست سال گذشته، به یک ابرقدرت تجاری تبدیل شده. ولی بلند پروازیهای پکن ادامه دارد.

چین قصد دارد که هزار میلیارد دلار برای ساخت راه آهنی به اسم جاده ابریشم جدید اختصاص دهد. کری گریسی، خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی در پکن، در آخرین روز از سفرش، با پیمودن جاده ابریشم به بریتانیا رسیده. او این مسیر ۱۱ هزار کیلومتری را از چین تا بریتانیا رفته تا ببینه، آیا پروژه جدید چین، بازار تازه ای برای بریتانیا بعد از اتحادیه اروپا باز می کند یا نه؟

موضوعات مرتبط