تصمیم بریتانیا برای بازنگری قوانین خرید و حمل اسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم بریتانیا برای بازنگری قوانین خرید و حمل اسید

دولت بریتانیا تصمیم دارد در قوانین مربوط به خرید و همراه داشتن اسید بازنگری کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که پنج شنبه شب در شرق لندن چند مورد اسید پاشی گزارش شد. به ۵ نفر حمله شده که جراحات یکی از آنها جدی است. ۲ نوجوان دستگیر شده‌اند. اندی مور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط