برنامه‌های بریتانیا برای دویستمین سالگرد مرگ جین آستین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه‌های بریتانیا برای دویستمین سالگرد مرگ جین آستین

دویستمین سالگرد مرگ یکی از بزرگترین نویسندگان بریتانیا؛ این هفته درسراسر این کشور، گرامی داشته می‌شود. جین آستین وقتی درگذشت، فقط ۴۱ سال داشت، اما او کارهایی به جا گذاشته که نسلهای مختلف را شیفته‌ی خود کرده. گزارش دانکن کندی را ببینید.