سرنوشت مبهم صدها پناهجو، پس از حکم تازه دیوان دادگستری اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت مبهم صدها پناهجو، پس از حکم تازه دیوان دادگستری اروپا

هفته پیش دیوان دادگستری اروپا حکم داد که بر اساس قوانین این اتحادیه، درخواست پناهندگی همه پناهجویان باید در اولین کشور اروپایی که وارد آن می شوند به جریان بیفتد، حتی در موارد استثنایی. این حکم مربوط به دو خواهر افغان و یک سوری می شود که از اتریش و اسلونی تقاضای پناهندگی کرده اند در صورتی که در جریان بحران پناهندگی دو سال پیش، از طریق کرواسی وارد اتحادیه اروپا شدند. این حکم سرنوشت صدها نفر را تحت الشعاع قرار میدهد. بتانی بِل در زاگرب، پایتخت کرواسی با چند نفر از آنها صحبت کرده است.

موضوعات مرتبط