کسوف در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کسوف کامل بعد از ۹۹ سال در آمریکا

امروز دوشنبه ۲۱ اوت بعد از ۹۹ سال در سراسرآمریکا خورشیدگرفتگی کامل رخ می‌دهد. به همین دلیل امروز را در آمریکا "روز کسوف بزرگ آمریکایی" نامگذاری کرده‌اند.