بازار قایق های لوکس در گرو ثروتمندان چینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار راکد قایق‌های تفریحی لوکس

بازار فروش قایقهای تفریحی از نظر ارزش، کوچکترین بخش کسب و کارهای لوکس است. رشد این بازار پارسال صفر بوده. سرنوشت این بازار را هم مثل خیلی بازارهای دیگر چین و چینی های ثروتمند رقم می زنند، کسانی که هنوز به داشتن قایقهای لوکس رو نیاورده اند. با وجود رکود در فروش قایقهای تفریحی و تجملی چطور این صنعت به کار خود ادامه داده؟ امیر پایور گزارش می دهد.