الاق های وحشی، جاذبه گردشگری قبرس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

الاغ های وحشی، جاذبه گردشگری قبرس

چهل سال است که جزیره قبرس به دو قسمت تقسیم شده، بخشی ازآن محل سکونت یونانی تبارهاست و قسمتی در کنترل ترکیه است. جنگی که قبرس را دو پاره کرد و فقط زندگیِ آدم ها را تحت تاثیر قرار نداد. خرهای قبرسی هم بخشی از داستانند. گزارش تیم اولمن را ببینیم.