پنج سال زندان برای رئیس سامسونگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج سال زندان برای رئیس سامسونگ

دادگاهی در کره جنوبی، رئیس شرکت سامسونگ را به پنج سال زندان محکوم کرده‌است. لی جائه یونگ متهم بود که در ازای جلب حمایت دولت، به رئیس جمهوری پیشین، رشوه پرداخت کرده، بخشی از رسوایی‌ بزرگی که در نهایت به استیضاح و برکناری رئیس جمهوری سابق انجامید. جزئیات بیشتر را در گزارش مجید افشار ببینید.