تعلیق از کار به خاطر بدرفتاری با مهاجران غیرقانونی در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعلیق از کار به خاطر بدرفتاری با مهاجران غیرقانونی در بریتانیا

در بریتانیا سه سال پیش به شرکت امنیتی خصوصی G4S هشدار داده شد که بعضی از مأمورانش در یک بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی، با مهاجران بدرفتاری می کنند. برنامه پانورامای بی بی سی، فیلمی از بدرفتاری کارکنان آنجا با بازداشتی ها پخش کرد. حالا شرکت G4S می گوید چند نفر از آن مأموران را از کار تعلیق کرده و درباره گزارش های بدرفتاری تحقیق می کند. گزارش الیسون هولت را ببینیم.

موضوعات مرتبط