مدرسه‌ خیابانی برای کودکان کار کراچی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدرسه‌ خیابانی برای کودکان کار کراچی

در پاکستان، بیش از بیست میلیون کودک مدرسه نمی روند. خیلی هایشان از طبقه فقیرند و مجبورند کار کنند. اما حالا فرصتی جدید برای این بچه ها پیدا شده که بتوانند درس بخوانند، نه در یک مدرسه معمولی بلکه در خیابان. گزارش اسکندر کرمانی را ببینیم.

موضوعات مرتبط