خسارات و تلفات توفان ایرما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رد پای ایرما در فلوریدا؛ خیابان‌های غرق آب و خانه‌های بدون برق

از شدت توفان ایرما در آمریکا کم شده اما تا همین‌جا هم تاثیرش را بر ایالت فلوریدا گذاشته، دستکم جان ۴نفر را گرفته، برق دو میلیون واحد مسکونی و تجاری را قطع و بسیاری از خیابان های میامی را غرق آب کرده است. سام فرزانه از میامی گزارش می‌دهد.