#شما؛ تاثیر نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق بر منطقه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ تاثیر نتیجه همه‌پرسی کردستان عراق بر منطقه

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق با وجود همه مخالفت‌های داخلی و خارجی در جریان است. همسایه‌های عراق به خصوص ایران و ترکیه از ماهها پیش بر اهمیت حفظ یکپارچگی عراق تاکید کرده بودند و حتی ایران در مخالفت با آن به درخواست دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی خود را با این منطقه بسته است. به نظر شما نتیجه این همه‌پرسی چه نتیجه‌ای در منطقه خواهد داشت؟

موضوعات مرتبط