آیا مجسمه چه گوارا در زادگاهش پایین کشیده می‌شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا مجسمه چه گوارا در زادگاهش پایین کشیده می‌شود؟

یک انجمن غیردولتی در شهر روساریو آرژانتین، زادگاه ارنستو چه گوارا، با جمع‌آوری توماری با ۱۵ هزار امضاء در پی پایین کشیدن مجسمه این چهره برجسته انقلاب کوباست. امضاء‍کنندگان می‌گویند چه گوارا اسطوره روساریو نیست.

امیر پیام در این گزارش با مدیرعامل انجمن غیردولتی که این کارزار را به راه انداخته گفتگو کرده و همچنین به برخی مستندات درباره "خشونت‌طلبی" چه گوارا در کنار گفتگو با یک ایرانی مقیم روساریو، پرداخته است.

موضوعات مرتبط