ششمین کنفرانس امنیتی هرات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ششمین کنفرانس امنیتی هرات

ششمین کنفرانس امنیتی هرات با نمایندگان هفده کشور برگزار شد. هدف این نشست‌ها ایجاد تفاهم و تداوم گفت‌وگو بین کشورهای منطقه و جهان است. محمد قاضی زاده از هرات گزارش می‌دهد.