نگاهی به زندگی حرفه‌ای زن کارآفرین تاجیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی حرفه‌ای زن کارآفرین تاجیک

در کشورهای اروپای شرقی زنان بیشتری در عرصه مدیریت هستند، احتمالا این انتظار می‌رود که در جمهوری‌های شوروی سابق از جمله تاجیکستان هم وضع همین باشد، اما لزوما اینطور نیست. با وجود این، سهراب ضیا، به یک مورد موفق در تاجیکستان نگاهی کرده که با هم می‌بینیم.

موضوعات مرتبط