نام و نظرات رئیس جمهوری به مرامنامه حزب کمونیست اضافه شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نام و نظرات رئیس جمهوری چین به مرامنامه حزب کمونیست اضافه شد

کنگره حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، رئیس جمهوری را به قدرتمندترین رهبر کشور از زمان مائو تبدیل کرده است. در نشست شش روزه حزب حاکم تصمیم گرفته شد تا افکار آقای " شی" وارد مرامنامه حزب شود. فلسفه او " عصر جدید سوسیالیسم با ویژگی های چینی" نام دارد و قرار است نقشه راه حزب کمونیست باشد. پیش از این تنها افکار سیاسی دو رهبر چین وارد مرامنامه حزب حاکم شده بود. محمد امینی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط