خدمات رایگان کارخانه "اورتز و پروتز" شهر دوشنبه به معلولان

کارخانه "اورتز و پروتز" شهر دوشنبه تنها کارخانه تولید اعضای مصنوعی و وسایل کمکی برای افراد دارای معلولیت در تاجیکستان است که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم عمدتا برای کمک به کهنه سربازان و افراد دیگری که اعضای بدن خود را در زمان جنگ از دست داده بودند، تاسیس شده است.

این کارخانه که از حمایت سازمانهای بین‌المللی برخوردار و خدماتش برای نیازمندان رایگان است، همه ساله هزارها عضو مصنوعی و وسایل دیگر کمکی برای افراد دارای معلولیت تولید می‌کند. در اینجا نیازمندان همچنین دوره‌های ویژه توان بخشی را سپری می‌کنند و شیوه های استفاده از وسایل کمکی را یاد می‌گیرند.

ساختمان شعبه کارخانه "اورتز و پروتز" دوشنبه در شهر خجند، در شمال تاجیکستان، در اواخر دیماه سال گذشته با کمک سفارت ژاپن بازسازی و با فناوریهای جدید مجهز شده است. دو بنای این کارخانه در شهرهای کولاب و خاروغ، در جنوب و شرق تاجیکستان، هم قرار است در آینده نزدیک بازسازی و مجهز شوند.

عکسهای زیر را همکارمان اسفندیار آدینه از این کارخانه گرفته است:

حق نشر عکس unknown

موضوعات مرتبط