Media Player
از راست به چپ: آمریکا فررا، ناتالی پورتمن و اما استون
01.01.2018

کارزار زنان هالیوود علیه آزار جنسی برای همه زنان آمریکا

سیصد زن از صنعت فیلم سازی آمریکا، از کارگردان و بازیگر گرفته تا وکیل و تهیه کننده، کارزاری برای مبارزه با آزار جنسی در محیط کار ترتیب داده اند که بیشتر قصدش کمک به زنانی است که شغل هایی با درآمد پایین دارند.