دیدگاهی دیگر درباره مالکیت سلاح در آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدگاهی دیگر درباره مالکیت سلاح در آمریکا

در آمریکا در ۴۰ درصد خانه‌ها سلاح نگه‌داری می‌شود. بعضی تفنگ شکاری دارند و بعضی مسلسل جنگی. بعد از هر تیراندازی مرگبار، طرفداران سلاح و مخالفان رودررو می‌شوند. این بار، خشایار جنیدی به سراغ یک مجموعه‌دار و فروشنده سلاح‌‌های جنگی رفته تا نظر او را جویا شود.

موضوعات مرتبط