برنامه‌های ' آبی' ترکیه بحران‌زا برای همسایه‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه‌های 'آبی' ترکیه بحران‌زا برای همسایه‌ها

ترکیه در سه دهه گذشته، نزدیک به ۲۰ سد بر روی رودخانه های دجله و فرات ساخته است. همسایگان ترکیه، 'این سد سازی های گسترده' را عامل کم آبی خود می دانند. عراق می گوید جریان رودهای دجله و فرات به این کشور، امسال ۴۰ درصد کاهش داشته است. عراق نگران بروز بحران کم آبی در مناطق جنوبی است. این در حالیست که ترکیه، بهار امسال آبگیری تازه ترین سد خود را به خاطر کم آب شدن بی سابقه ی دجله در عراق، موقتا، متوقف کرد. .خشایار جنیدی به جنوب شرقی ترکیه رفته تا نتیجه سیاست های آبی دولت بر کشورهای منطقه را ببیند.