اردوگاه کار اجباری' یا 'مراکز بازآموزی'؛ چین با مسلمانانش چه می‌کند؟'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'اردوگاه کار اجباری' یا 'مراکز بازآموزی'؛ چین با مسلمانانش چه می‌کند؟

دیروز گزارش ویژه بی بی سی را دیدیم که نشان داد دولت چین به سرعت مشغول گسترش شبکه بازداشتگاه‌های مسلمانان در شرق این کشور است. دولت چین می گوید اینها مراکز 'بازآموزی' هستند که برای مبارزه با افراط گرایی و تروریسم احداث شده اند. در بخش دوم این گزارش، جان سادورٍث با کسانی صحبت کرده که از سین کیانگ به ترکیه فرار کرده اند.