بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ کالیفرنیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ کالیفرنیا

در سه آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا در آمریکا دستکم ۹ نفر کشته و ۳۵ نفر گم شده اند. هزاران نفر هم مجبور شده اند که خانه هایشان را ترک کنند. این بزرگترین آتش سوزی ثبت شده در تاریخ این ایالت است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.