ادامه بحران مهاجران در مرز مکزیک با آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بحران مهاجران در مرز مکزیک با آمریکا

مکزیک از آمریکا خواسته درباره استفاده از گاز اشک آور علیه صدها مهاجر که سعی کردند از مرز بگذرند تحقیق کند. مرزبانی آمریکا بیش از چهل نفر را که از دیوار مرزی پریده بودند بازداشت کرد و مرز را چند ساعت بست. مکزیک هم حدود صد مهاجر را اخراج کرد. آنها بخشی از کاروان مهاجرانی هستند که اخیراً از آمریکا مرکزی به طرف آمریکا حرکت کردند.

ویل گرانت از شهر تیخوانا، در مرز مکزیک گزارش می دهد.