نیمکت رفاقت برای بچه‌های تنها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیمکت رفاقت برای بچه‌های تنها

گاهی دوست پیدا کردن در مدرسه برای بعضی از بچه‌ها سخت است. برای همین بعضی از مدارس در ایرلند، نیمکت ویژه ای به اسم 'نیمکت دوستی" درست کردند. نیمکت هایی با رنگ روشن، مخصوص بچه های که احساس تنهایی می کنند. از این نیمکت ها نه تنها برای مقابله با قلدری؛ بلکه برای گفتگو در مورد سلامت روان هم استفاده می شود.

دوگال شاو گزارش می‌دهد.