کنفرانس تغییر اقلیم؛ عادت‌های قدیمی، خواسته‌های نو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنفرانس تغییر اقلیم؛ عادت‌های قدیمی، خواسته‌های نو

کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در لهستان وارد روزهای اخر می‌شود ولی هنوز توافق بر سر یک سند مکتوب بسیار دشوار اگر نه ناممکن است. سندی که نقشه راه نجات زمین از گازهای گلخانه ای را معین می کند. ولی کشورهایی که آینده و پیشرفت خود را در گرو توسعه سوخت های فسیلی و تولید گازهای گلخانه‌ای می بینند، کار مذاکره و توافق را به کار یطاقت فرسا بدل کرده‌اند هر چند فعالان و متخصصان حاضر در کنفرانس دست از تلاش برنداشته‌اند.